ビュブリス
Βυβλίς
Byblis

名称のゆらぎ

カナ表記 ギリシア語表記 アルファベット表記 出典
ビュブリス Βυβλίς Byblis アントニーヌス・リーベラーリス
パルテニオス
コノーン(ポーティオス)
ビュレー Βύλλη Bylle ステパノス・ビュザンティノス
ビュブリス Byblis(羅) オウィディウス

概要

出自

父はミーレートス。 母はエイドテアー。 (アントニーヌス・リーベラーリス, 「メタモルフォーシス」, 第30話 )

父はミーレートス。 母はキュアネエー。 (オウィディウス,変身物語, 9.452-453 )

神話

引用

パルテニオス, 「愛の苦難」, 第11話

ΙΑ᾽ Περὶ Βυβλίδος

Ἱστορεῖ Ἀριστόκριτος περὶ Μιλήτου καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος Καύνου κτίσει

(1) Περὶ δὲ Καύνου καὶ Βυβλίδος, τῶν Μιλήτου παίδων, διαφόρως ἱστορεῖται. Νικαίνετος μὲν γάρ φησι τὸν Καῦνον ἐρασθέντα τῆς ἀδελφῆς, ὡς οὐκ ἔληγε τοῦ πάθους, ἀπολιπεῖν τὴν οἰκίαν καὶ ὁδεύσαντα πόρρρω τῆς οἰκείας χώρασ πόλιν τε κτίσαι καὶ τοὺς ἀπεσκεδασμένους τότε Ἴωνας ἐνοικίσαι. (2) λέγει δὲ ἔπεσι τοῖσδε:

αὐρὰρ ὅ γε προτέρωσε κιὼν Οἰκούσιον ἄστυ
κτίσσατο, Τραγασίην δὲ Κελαινέος ἤγετο παῖδα
ἥ οἱ Καῦνον ἔτικτεν ἀεὶ φιλέοντα θέμιστας·
γείνατο δὲ ῥαδαλῇς ἐναλίκγιον ἀρκεύθοισι
Βυβλίδα. τῆς ἤτοι ἀέκων ἠράσσατο Καῦνος
< >
βῆ δὲ φερένδιος φεύγων ὀφιώδεα Κύπρον,
καὶ κάπρος ὑλιγενὲς καὶ κάρια ἱρα λοετρά
< >
ἔνθ᾽ ἤτοι προλίεθρον ἐδείματο πρῶτος Ἰώνων.
αὐτὴ δὲ γνωτὴ ὀλολυγόνος οἶτον ἔχουσα
Βυβλὶς α.ποπρὸ πυλῶν Καύνου ὠδύρατο νόστον.

(3) ὁι δὲ πλείους τὴν Βυβλίδα φασὶν ἐρασθεῖσαν τοῦ Καύνου λόγους αὐτῷ προσφέρειν καὶ δεῖσθαι μὴ παριϊδεῖν αὐτὴν εἰς π~ν κακὸν προελθοῦσαν. ἀποστυγήσαντα δὲ οὕτως τὸν Καῦνον περαιωθῆναι εἰς τὴν τότε ὑπὸ Λελέγων κατεχομένην γῆν, ἔνθα κρήνη Ἐχενηΐς, πόλιν τε κτίσαι τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ κληθεῖσαν Καῦνον. τὴν δὲ ἄρα, ὑπὸ τοῦ πάθους μὴ ἀνιεμένην, πρὸς δὲ καὶ δοκοῦσαν αἰτίαν γεγονέναι Καύνῳ τῆς ἀπαλλαγῆς, ἀναψαμένην ἀπὸ τινος δρυὸς τὴν μίτραν ἐνθεῖναι τὸν τράχηλον. (4) λέγεται δὲ καὶ παρ᾽ ἡμῖν οὕτως:

ἡ δ᾽ ὅτε δή <ῥ᾽> ὀλοοῖο κασιγνήτου νόον ἔγνω,
κλαῖεν ἀ<η>δονίδων θαμινώτερον, αἵ τ᾽ ἐνὶ βήσσῃς
Σιθονίῳ κούρῳ πέρι μυρίον αἰάζουσιν.
καί ῥα κατὰ στυφελοῖο σαρωνίδος αὐτίκα μίτρην
ἁψαμένη δειρὴν ἐνεθήκατο· καὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνῃ
βεύδεα παρθενικαὶ Μιλησίδες ἐρρήξαντο.

φασὶ δὲ τινες καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων κρήνην ῥυῆναι ἀίδιον τὴν καλουμένην Βυβλίδα.

コノーン, 「物語集」(原典は失われたが、ポーティオスによる概要の保存がある), 第2話

II. Δεύτερον τὰ περὶ Βυβλίδος, ὡς παῖς ἦν Μιλήτῳ, ἔχουσα ἐξ αὐτῆς ἀδελφὸν Καῦνον. ᾤκουν δὲ Μίλητον τῆς Ἀσίας, ἣν ὕστερον μὲν Ἴωνες καὶ οἱ ἀπ᾽ Ἀθηνῶν μετὰ Νηλέως ὁρμηθέντες ᾤκησαν, τότε δ᾽ ἐνέμοντο Κᾶρες, ἔθνος μέγα κωμηδὸν οἰκοῦντες. Καύνῳ δ᾽ ἔρως ἐγείρεται ἀμήχανος τῆς ἀδελφῆς Βυβλίδος· ὡς δ᾽ ἀπετύγχανε πολλὰ κινήσας, ἔξεισι τῆς γῆς ἐκείνης. καὶ ἀφανισθέντος μυρίῳ ἄχει κατεχομένη ἡ Βυβλὶς ἐκλείπει καὶ αὐτὴ τὴν πατρῴαν οἱκίαν, καὶ πολλὴν ἐρημίαν πλανηθεῖσα καὶ πρὸς τοὺς ἀτελεῖς ἱμέρους ἀπαγορεύουσα, βρόχον τὴν ζώνην τινὸς καρύας καθάψασα ἑαυτὴν ἀνήρτησεν· ἔνθα δὴ κλαιούσης αὐτῆς ἐρρύη τὰ δάκρυα καὶ κρήνην ἀνῆκε, Βυβίδα τοῖς ἐπιχωρίοις ὄνομα. Καῦνος δὲ πλανώμενος εἰς Λυκίαν φθάνει, καὶ τούτῳ Προνόη (Ναῒς δ᾽ ἦν αὕτη) ἀναδῦσα τοῦ ποταμοῦ τά τε συνενεχθέντα τῇ Βυβλίδι λέγει, ὡς ἐχρήσατο Ἔρωτι δικαστῇ, καὶ πείθει αὐτὸν αὐτῇ ἐπὶ τῷ τῆς χώρας λαβεῖν τὴν βασιλείαν (καὶ γὰρ εἰς αὐτὴν ἀνῆπτο) συνοικῆσαι. ὁ δὲ Καῦνος ἐκ τῆς Προνόης τίκτει Αἰγιαλόν, ὃς καὶ παραλαβὼν τὴν βασιλείαν, ἐπεὶ ὁ πατὴρ ἐτελεύτησεν, ἤθροισέ τε τὸν λαὸν σποράδην οἰκοῦντα καὶ πόλιν ἔκτισεν ἐπὶ τῷ ποταμῷ μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, Καῦνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐπονομάσας.

二番目はミーレートスの子供であるビュブリスについて、彼女はカウノスの妹でもある。 彼らはアシアーミーレートスに住んでいた、そこはイオーニアの背後にあり、ネーレウスによって決心した人たちがアテーナイ人たちから離れて住んでいた。 当時、ミーレートスの住人たちの多くはカーリアー人たちで構成されていた。 妹であるビュブリスのカウノスに対する愛情が、抑えきれないほどになる恐れがあった。 この時、彼は故郷をあとにすることで、多くの間違いが起きることを阻止した。

そして行方をくらませた人による数えきれない痛みで動けなくなったビュブリスは父の館を出て、一人で方々さまよい歩き、果てしのない望みを諦め、ハシバミの木に帯で縄を作り、自ら縊れた。 そこで泣き叫んでいる彼女自身から涙がほとばしり、泉ができ、土地の人々によってビュブリスと名付けられた。

さすらっていたカウノスリュキアーに来た。そしてその人に川から現れたプロノエー(彼女はナイアースである)がビュブリスの身に起きたことを語った。 このとき審判者であるエロースに射られ、彼を説得し、彼女をこの地方の女王そして据え(そして二人は夫婦となっ)て一緒に住んだ。 こうしてカウノスプロノエーからアイギアロスを得た。 この人は父が亡くなった時に女王から王位を受け継ぎ、川のほとりに大きな都市を建設し、父の名をとってカウノスとした。
(仮訳 2017.3.17)

ステパノス・ビュザンティノス, Byblos

Βύβλος, πόλις Φοινίκης ἀρχαιοτάτη πατῶν, Κρόνου κνίσμα, ἀπὸ Βύλλης τῆς Μιλήτον θυγατρός. Βύβλος δὲ προσηγορεύθη ἐκ τοῦ πάσης ἀρχαίας βίβλου φυλακὴν ἀσινέα ἐν ταύτη γενέσθαι οἱ δὲ ὅτι ἐν αὐτῇ Ἰσις κλαίουσα Ὄσιριν τὸ διάδημα ἔθηκε. τοῦτο δ᾽ ἦν βιβλίον βύβλου, τῆς φυλῆς τῆς Αἰγυπτίης, ἦς ἀνέτρα· φε Νεῖλος ἐν τοῖς ἕλεσι. τὸ ἐθνικὸν Βύβλιος καὶ βυβλίας. εἰσὶ καὶ Βυβλίοι Σκυθικὸν ἔθνος. ἔστι καὶ Βύβλος ἐν τῶ Νεῖλῳ, πόλις ἀσφαλεστάτη τὸ ἐθνικὸν Βύβλιος ἦ Βυβλίτης, τῷ τύπῳ τῷ Αἰγυπτιακῷ.

改訂履歴