第1巻

 1. Ἀβυδηνὸν ἐπιφόρημα
 2. Ἀγαθώνιος αὔλησις
 3. Ἀγαθὰ Κιλλικῶν
 4. Ἅβρωνος βίος
 5. Ἀγορὰ Κερκώπων
 6. Ἀγαμεμνόνεια φρέατα
 7. Ἀγέλαστος πέτρα
 8. Ἀργίου βέβρωκας
 9. Ἀγαθῶν θάλασσα
 10. Ἀγαθῶν σωρός
 11. Ἀγαθῶν μυρμηκιά
 12. Ἀγαθὴ καὶ μᾶζα μετ᾿ ἄρτον
 13. Ἀγαμέμνονος θυσία
 14. Ἀγαθοὶ δ᾿ ἀριδάκρυες ἄνδρες
 15. Ἀγροίκου μὴ καταφρόνει ῥήτορος
 16. Ἀγναμπτότατος βάτος αὖτος
 17. Ἀνενδεὴς ὁ Θεός
 18. Ἀδμήτου μέλος
 19. Ἄιδειν πρὸς μυῤῥίνην
 20. Ἀετὸν κάνθαρος μαιεύεται
 21. Ἀληλεσμένον βίον καὶ μεμαγμένον βίον
 22. Ἄλλος βίος, ἄλλη δίαιτα
 23. Ἅλας ἄγων καθεύδεις
 24. Ἄλλοτε δ᾿ ἀλλοῖον τελέθειν καὶ χώτᾳ ἔπεσθαι
 25. Ἅλα καὶ κύαμον
 26. Αἲξ οὐρανία
 27. Αἴξ τὴν μάχαιραν
 28. Ἄδακρυς πόλεμος
 29. Ἀδύνατα θηρᾷς
 30. Ἀδράστεια Νέμεσις
 31. Ἁρπαγὰ τὰ Κιννάρου
 32. Ἀρχὴ Σκυρία
 33. Αἰθὴς πέπλος
 34. Αἵματι κλαίειν
 35. Αἱροῦντες ᾑρήμεθα
 36. Αἱ Χάριτες γυμναί
 37. Αἱ Ἰβύκου γέρανοι
 38. Αἰγιαλῷ λαλεῖς
 39. Αἰθέρα νήνεμον ἐρέσσειν
 40. Ἀφ᾿ Ἑστίας ἀρχόμενοι
 41. Ἄιδος κυνῆ
 42. Αἴξ οὔπω τέτοκεν, ἔριφος δ᾿ ἐπὶ δώματι παίζει
 43. Αἰάντειος γέλως
 44. Ἄχρι κόρου
 45. Ἄειδε τὰ Τέλληνος
 46. Αἰθίοπα σμήχων
 47. Αἰσώπειον αἷμα
 48. Αἰγιέες οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι
 49. Ἀκαρπότερος εἰ Ἀδώνιδος κήπων
 50. Ἄκαιρος εὔνοι᾿ οὐδὲν ἔχθρας διαφέρει
 51. Ἀκάνθιος τέττιξ
 52. Ἁκεσίας ἰάσατο
 53. Ἀκκώ
 54. Ἄκουε τοῦ τὰ τέσσαρα ὦτα ἔχοντος
 55. Ἀκίνητα κινεῖν
 56. Ἀκεσέως καὶ Ἑλικῶνος ἔργα
 57. Ἄκρον λάβε, καὶ μέσον ἕξεις
 58. Ἀκόνην σιτίζειν
 59. Ἀκέφαλος μῦθος
 60. Ἀκαρπότερος ἀγρίππου
 61. Ἄκρῳ ἅψασθαι τῷ δακτύλῳ
 62. Ἅλας καὶ τράπεζαν μὴ παραβαίνειν
 63. Ἅλμη οὐκ ἔνεστ᾿ αὐτῷ
 64. Ἀλλ᾿ ὥσπερ ἥρως ἐν ἀσπίδι ξενίσαι σε βούλομαι
 65. Ἄλλοι κάμον, ἄλλοι ὤναντο
 66. Ἀλλ᾿ οὐδὲν δεῖ παρὰ τὸν βωμόν σε βουλεύειν
 67. Ἀλλ᾿ οὐκ αὖθις ἀλώπηξ
 68. Ἀλεκτρυόνων μέμφεσθαι κοιλίαν
 69. Ἄλλο γλαὺξ, ἄλλο κορώνη φθέγγεται
 70. Ἀλωπεκίζειν πρὸς ἑτέραν ἀλώπεκα
 71. Ἀλώπηξ οὐ δωροδοκεῖται
 72. Ἄλλως ᾄδεις
 73. Ἄλλοισι μὲν γλῶττα, ἄλλοισι δὲ γόμφιοι
 74. Ἄλλα μὲν Λεύκων λέγει, ἄλλα δὲ Λεύκωνος ὄντος φέρει
 75. Ἄλλην μὲν ἐξηντλοῦμεν, ἡ δ᾿ ἐπειςρέει
 76. Ἀμεινόνων οἰωνῶν τυχεῖν
 77. Ἅμ᾿ ἔπος, ἅμ᾿ ἔργον
 78. Ἀμελοῦς γωνία
 79. Ἀμουσότερος Λειβηθρίων
 80. Ἄμμον μετρεῖν
 81. Ἅμ᾿ ἠλέηται, καὶ τέθνηκεν ἡ χάρις
 82. Ἄμμες ποτ᾿ ἦμες
 83. Ἄμας ἁπήτουν, οἱ ἀπηρνοῦντο σκάφας
 84. Ἂν μὴ παρῇ κρέας, τάριχον στερκτέον
 85. Ἀνάγκῃ οὐδὲ θεοὶ μάχονται
 86. Ἀνὴρ δὲ φεύγων οὐ μένει λύρας κρύπον
 87. Ἀνδρὶ Λυδῷ πράγματ᾿ οὐκ ἦν ἀλλ᾿ αὐτὸς ἐξελθὼν ἐπρίατο
 88. Ἀντὶ πέρκης σκορπίον
 89. Ἀνεῳγμέναι Μουσῶν θύραι
 90. Ἀνδρὸς κακῶς πράσσοντος ἐκποδὼν φίλοι
 91. Ἄνθρωπος ἀνθρώπου δαιμόνιον
 92. Ἂν οἶνον αἰτῇ, κόνδυλον αὐτῷ δίδου
 93. Ἂν ἡ λεοντῆ μὴ ἐξίκηται, τὴν ἀλωπεκῆν πρόςαψον
 94. Ἀντιπελαργεῖν
 95. Ἀνίπτοις ποσὶν ἀναβαίνων ἐπὶ τὸ στέγος
 96. Ἀνδρὸς γέροντος ἀσταφὶς τὸ καρνίον
 97. Ἀνδρὸς γέροντος μήποτ᾿ ἐς πυγὴν ὁρᾶν
 98. Ἀντλεῖν ἀμφοτέραις
 99. Ἀνέμους γεωργεῖς
 100. Ἀντὶ κακοῦ κυνὸς ὗν ἀπαιτεῖς

ギリシア語小辞トップに戻る
ギリシア語方言トップに戻る
ギリシア語文法トップに戻る
ギリシア神話トップに戻る
トップに戻る